.
 

Úrazové pojištění pro rok 2013 !


Vážení sportovní přátelé,

úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1.1.2013 se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny (www.pvzp.cz).


Oznámení škodné události z úrazového pojištění po 1.1.2013


V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář "Oznámení škodné události (OŠU)" z úrazového pojištění.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

- uveďte číslo pojistné smlouvy: 1310000010

- do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:

a) název střešní organizace - ČSTV;

b) evidenční číslo členského SK/TJ v rámci ČSTV (Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, vydaném příslušným okresním sdružením ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČSTV, v krajním případě lze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cstv.cz);

c) činnost, při které došlo k úrazu;

d) jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);

e) razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČSTV);

- k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

a) zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

- Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Jankovcova 1566/2b
170 00 Praha 7


V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz